MED-ART

Galéria pomoci

Za 30 rokov sme spoznali mnoho tvárí. Každá má pre nás význam a každá má svoj príbeh. Spoločne sa posúvame vpred a spoločne vytvárame lepšiu budúcnosť.

Čím viac fotiek, tým viac financií na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre nás všetkých. Výsledkom bude najväčšia galéria fotiek a príbehov ľudí z farmácie na Slovensku. A spoločná pomoc.

Fotky je možné nahrať do 30.9.2021. V októbri 2021 budú vyzbierané financie poukázané slovenskej nemocnici s najvyšším počtom hlasov.

(maximálne 300 znakov)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujemspoločnosti MED-ART, spol. s r. o., so sídlom Hornočermánska 4, Nitra, IČO: 34113924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 21831/N ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, fotografické zobrazenie mojej osoby (fotografia). Účelom sú marketingové a reklamné služby, najmä za účelom ich zverejnenia na webovom sídle www.galeriapomoci.sk,zasielanie pozvánok, zasielanie obchodných ponúk, účasť v súťaži/hlasovaní,  zisťovanie/meranie spokojnosti zákazníkov, produktové informácie, akčné ponuky, a to na dobu neobmedzenú.

 

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 

Týmto vyhlasujem, že v záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov som bol ako dotknutá osoba informovaný o nasledujúcich mojich právach:

  1. právo na prístup k osobným údajom,
  2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
  3. právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobnéúdaje spracúvané nezákonne,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
  6. právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  7. právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom emailovej adresy marketingnr@med-art.sk

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart